Nejoblíbenější first minute 2024 destinace se slevou až 50 %

Světová náboženství: Křesťanství

Světová náboženství: Křesťanství

Křesťanství je nejrozšířenější světové náboženství. Křesťané věří v jednoho Boha a následují příběh Ježíše Krista. Ten je pro křesťany spasitel mesiáš a Boží syn. Jeho příběh je popsán v Novém zákoně knihy Bible, která je pro křesťany pramenem víry. Křesťanství tedy sdílí kořeny s judaismem. Vzniklo z Judaismu. Ježíš z Nazaretu byl ve své době považován za krále všech Židů. Jeho apoštolové se ale poté zasloužili o Nový zákon Bible, a to dalo vzniknout novému náboženství. Původ Křesťanství je na území Palestiny. Křesťanství se postupně šířilo do všech částí světa a dnes má velké zastoupení v severní i jižní Americe, Africe i Evropě. 

Kde žije nejvíce křesťanů? 

 1. USA - 230 milionů 
 2. Brazílie - 180 milionů
 3. Mexiko - 107 milionů
 4. Filipíny - 86 milionů
 5. Nigérie - 75 milionů

Křesťanů je na světě více než 2 miliardy. Jejich náboženství se ale v průběhu času rozdělilo do různých církví a vzniklo tak několik odvětví. Ty největší a nejznámější jsou: 

 1. Katolická církev
 2. Pravoslavná církev
 3. Protestantská církev

První dvě církve se od sebe oddělily v tzv. Velkém Schizmatu, které proběhlo roku 1054. Centrem katolické církve byl Řím, víra se ale čím dál více stahovala do Konstantinopole. Ta se tedy po schizmatu neboli rozdělení stala centrem pravoslaví. Dnes je katolictví typické spíše pro západní země a pravoslaví najdeme spíše na východ. Později v průběhu reformace v 16. století se vyčlenila ještě protestantská církev, která nesouhlasila s pravidly tradiční církve. 

Sídlo katolické církve je dnes stát v centru Říma, Vatikán. Zde sídlí nejvyšší představitel církve – papež. Úřad papeže je velmi prestižní místo. Papež je ve svém úřadu až do své smrti, pokud se nerozhodne jinak. Jeho sídlo je katedrála svatého Petra a Pavla ve Vatikánu. Aktuálně zastává místo nejvyššího představitele katolické církve papež František. Země, kde je nejvíce katolíků je USA. Katolická církev je také hodně zastoupena v Arice nebo v západní Evropě. Nejvíce pravoslavných věřících je v Rusku. Další pravoslavné země jsou například Ukrajina, Řecko nebo země na Balkánském poloostrově. Představitelé pravoslavné církve se nazývají biskupové či patriarchové. 

Základní principy křesťanství 

Křesťanství vychází ze svaté knihy Bible. Zde je popsán příběh Ježíše Krista. Křesťané věří, že je to syn Boží. Ježíš Kristus byl dle Bible ukřižován a spasil svou smrtí všechny věřící od hříchů. Třetí den po svém ukřižování vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Křesťanská víra se ale skládá ze tří složek. Věří v otce, syna i ducha svatého. Tedy v Boha, Ježíše a jakousi svatou instanci. Křesťanský Bůh reprezentuje tyto tři síly. 

Ježíšův příběh najdeme v Novém zákonu Bible. Starý zákon sdílí křesťanství s judaismem. Důležitá část Starého zákona je desatero přikázání, které se stalo základem pro obě víry. 

 1. V jednoho Boha věřiti budeš.
 2. Nebudeš mít jiné Bohy, nežli mne. 
 3. Nevezmeš jméno Boží nadarmo.
 4. Pomni, abys den sváteční světil.
 5. Cti otce svého a matku svou.
 6. Nezabiješ.
 7. Nezcizoložíš.
 8. Nepokradeš.
 9. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 10. Nepožádáš manželky bližního svého.

Dalším důležitým principem tohoto náboženství je křesťanská láska. Věřící se řídí heslem „miluj bližního svého jako sebe samého.“ Měli by si odpouštět stejně jako jim odpouští milující Bůh. 

Člověk se stává křesťanem, pokud přijme tuto víru a nechá se pokřtít. Příslušnost ke křesťanství se tedy nedědí, ale každý se pro ni může rozhodnout. Věřící rodiny ale nechávají křtít své děti už jako malé. Ke křtu se může rozhodnout kdokoli. 

Symboly křesťanství a významná místa 

Posvátným místem křesťanů jsou kostely. Zde se scházejí nejčastěji v neděli dopoledne k pravidelným bohoslužbám. Každý kostel má svého představitele, někdy je to kněží, jindy biskup apod. Náboženské tradice v kostelech se liší v různých částech světa. V Evropě chodí věřící vyslechnout kázání a bohoslužbu nebo se knězi vyzpovídají ze svých hříchů. V Amerických kostelech často bohoslužby doprovází i tanec a zpěv křesťanských písní. Vstup do kostela bývá volně přístupný všem. Je tu zvykem chovat se tiše a nerušit. Zvláště pokud probíhá bohoslužba. U vchodu do kostela může být nádoba s vodou. Tato voda je svěcená a věřící si do ní po příchodu namáčí ruce a křižují se, tedy dotknou se hlavy, hrudníku a ramenou do tvaru kříže na znamení ukřižování Krista. 

Symbolem křesťanství je kříž. Křesťanský kříž není souměrný, ale jedna čára přetíná druhou asi v jedné třetině. Je to symbol utrpení Ježíše Krista, ale také vykoupení hříchů. Setkáte se s ním v kostelech i jako znak který nosí křesťané například na řetízku. Někdy je vyobrazován jednoduchý, jindy se zobrazuje i s tělem ukřižovaného Ježíše. 

Pravoslavný kříž je ještě trochu upraven. Je trojramenný. Nad běžným ramenem jej přetíná ještě jedno kratší. 

Zvyky a tradice křesťanů

Křesťanský týden je sedmidenní a sedmý den je určen k odpočinku a modlitbám. Ve většině náboženských skupin je to neděle. V tento den se chodí do kostela. Den odpočinku oslavuje legendu, že Bůh stvořil svět za 6 dní a 7. den poté odpočíval. 

Svátky

Křesťané během roku slaví několik svátků. Ty nejvýznamnější z nich pronikají i do pohanských tradic.  

 • Velikonoce – Nejdůležitější křesťanský svátek se slaví na jaře. Je to celý týden oslav, který vrcholí Velikonočním pondělím. V této době se oslavuje doba, kdy byl Ježíš ukřižován, tento den se dnes jmenuje Velký pátek. Ale hlavně se oslavuje den, kdy po svém ukřižování Ježíš vstal z mrtvých, tedy Velikonoční pondělí. V této době se věřící scházejí, zdobí své domy i kostely. Datum Velikonoc se každý rok posouvá podle lunárního kalendáře.
 • Vánoce – Tento křesťanský svátek se stal nedílnou součástí roku ve většině světa. Křesťanské Vánoce se slaví proto, že se narodil Ježíš Kristus. Připomíná se jeho příběh a probíhají mše a bohoslužby.

Rodinné tradice 

V životě křesťana přichází několik milníků spojených s vírou. 

 • Křest – křtem se člověk stává křesťanem. Následuje tak tradici, kdy Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista v řece Jordán. Při Křtu se člověk ponoří do svěcené vody. Je to pod dohledem a vedením představitele církve.
 • Biřmování – tímto rituálem se věřící stává křesťansky dospělým. Svátost biřmování uděluje věřícím biskup, případně kněží. Je spojená se mší, zpěvem písní, proslovy a sliby.  
 • Svatba – Křesťanská svatba probíhá v kostele. Oba manželé musí být pokřtěni. Je spojena se sliby věrnosti a modlitbami jak od novomanželů, tak svědků.

Na co si dát pozor při návštěvě křesťanských zemí?

Pokud se vydáte do centra katolické církve, tedy Vatikánu, a budete chtít navštívit katedrálu Petra a Pavla, myslete na to, že byste měli být řádně oblečení. Muži i ženy by měli zahalit svá ramena i kolena. Před vchodem vás také čekají bezpečnostní prohlídky. Vstup je zdarma. V každém kostele poté respektujte místní klid. Vstup na křesťanská místa bývá bezplatný, ale uvnitř je často kasička se žádostí o dary. Česká společnost Se s křesťanstvím setkává nejčastěji ze všech náboženství, proto je nám mnoho tradic a zvyků křesťanů blízkých. Je poté snazší předcházet nedorozuměním. Přesto, pokud pojedete do zemí, kde jsou většinové jiné církve než katolická, respektujte místní zvyklosti a buďte obezřetní. Například v pravoslavném kostele nenajdete sedačky a není slušné posadit se na zem, při mších se stojí. Při mších byste neměli fotit v žádném kostele.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.